PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EXPLICIT INSTRUCTION UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN FIQIH MATERI KESERASIAN ANTARA GERAKAN DAN BACAAN SHALAT SISWA KELAS III

Authors

  • Sinar Kumala STAI Muhammadiyah Probolinggo
  • Irhamatul Milla STAI Muhammadiyah probolinggo
  • Nur Khosiah STAI Muhammadiyah Probolinggo

DOI:

https://doi.org/10.46773/ibtidaiyah.v4i2.768

Abstract

Pelnelliltilan ilnil belrtujuan untuk melngeltahuil: 1) pelnelrapan modell pelmbellajaran Elxplilcilt Ilnstructilon. 2) pelnilngkatan hasill bellajar mata pelajaran fiqih matelril kelselrasilan antara gelrakan dan bacaan sholat silswa seltellah diltelrapkan elxplilcilt ilnstructilon silswa kellas IlIlIl MIl Milftahul Jannah. Pelnelliltilan ilnil melrupakan pelnelliltilan tilndakan kellas yang melnggunakan pelndelkatan kualiltatilf melskilpun pada analilsils datanya juga melnggunakan stratelgil kuantiltatilf seldelrhana yang belrtujuan untuk melnggambarkan pelrselntasel pelnilngkatan hasill bellajar mata pelajaran  fiqih matelril kelselrasilan antara gelrakan dan bacaan sholat silswa kellas IlIlIl MIl Milftahul Jannah. Pelngumpulan data yang dilpakail dalam pelnelliltilan ilnil, yaknil. 1) obselrvasil. 2) Dokumelntasil. 3) Tels. 4) wawancara. Kelmudilan Hasill pelnelliltilan ilnil diltilnjau daril pelrelncanaan, pelnelrapan atau pellaksanaan, pelngamatan dan relflelksil sampail pada melncapail kelsilmpulan. Kelsilmpulan daril hasill pelnelliltilan ilnil yaknil: 1) Pelnelrapan modell pelmbellajaran Elxplilcilt Ilnstructilon pada silswa kellas IlIlIl MIl Milftahul Jannah. Pellaksanaan pelmbellajaran mata pelajaran  fiqih dil kellas IlIlIl MIl Milftahul Jannah yang dil laksanakan olelh guru pada relaliltanya kurang melmuaskan. Pelnelrapan Modell pelmbellajaran Elxplilcilt Ilnstuctilon telrhadap mata pellajaran ilnil dapat diltelrilma delngan relspon posiltilf daril silswa yang sellalu melnilngkat selcara silgnilfilkan. Pelmbellajaran sellangkah delmil sellangkah telrhadap aktilviltas bellajar silswa telrnyata dapat melnilngkatkan hasill bellajar mata pelajaran  fiqih matelril kelselrasilan antara gelrakan dan bacaan sholat silswa untuk telrus aktilf dalam bellajar.

 

Kata Kuncil: Meltodel Pelmbellajaran, Elxplilcilt Ilnstructilon, Hasill Bellajar

Downloads

Published

2023-10-22

Issue

Section

Articles